Systém odchovu plemenných býků v Belgii

Systém odchovu a testování vlastní užitkovosti plemenných býčků  je soustředěn do dvou odchoven. První z nich se nachází ve Vlámské části Belgie v městečku Ciney. Druhá vysoce moderní odchovna byla dostavěna teprve v roce 1992 v městě Ath. Dnes se na obou odchovnách ročně testuje zhruba 350 býků. Obě odchovny slouží pouze pro býky plemene belgické modré, přičemž na stanici v Athu se také každoročně testuje několik býků kombinovaného užitkového typu.

Etapa 1.: Výběr nejlepších rodičovských kombinací

Jako matky býků jsou vybírány krávy:
a) jsou zapsané v plemenné knize v oddílu A
b) pocházejí ze stád kde jsou všechny krávy lineárně ohodnoceny
c) splňují požadavky pro max. věk při otelení  
d) v lineárním hodnocení zevnějšku dosáhly v pěti hlavních znacích minimálního počtu
    předepsaných bodů:
    výška:75, osvalení: 84, stavba kostry: 79, postoj končetin: 85, celkový vzhled: 70
 
Jako otcové býků jsou vybíráni:
a) býci z inseminace (prověřeni kontrolou dědičnosti nebo zařazeni do první kategorie)
b) býci z přirozené plemenitby:
     - každoročně zařazeni do první kategorie
     - každý rok při lineárním hodnocení dosáhnout min. počtu bodů za zevnějšek:
       výška: 75, osvalení: 86, stavba kostry: 81, postoj končetin: 85, celkový vzhled:75

Pro matky i otce býků platí, že musí mít alespoň minimální výšku v kohoutku dle standardu vzhledem k věku.

Dobrý zdravotní stav je základní předpokladem dobrého prodeje nabízených býků. Všichni býci testovaní býci proto musí být prostí 5 hlavních genetických defektů (SMA, DMC II,  SQT, GCM, HAM). U dalších dvou - ARTH (artrogrypóza) a GP (prodloužená délka březosti) záleží na rozhodnutí chovatele, za nechá býka na tyto dva méně četné genetické defekty otestovat či nikoliv. V drtivé většině případů jsou však všichni nabízení býci prostí všech 7 známých genetických defektů.

Etapa 2.: Přesun býčků do odchoven

Na odchovnu v Ciney:  
 - ve věku od 1 do 5 dnů stáří
 - ve věku 3 až 5 měsíců  
Na odchovnu v Athu:
- ve věku od 1 do 5 dnů stáří

Podmínkou v obou odchovnách je, že tele nesmí být napojeno mlezivem od matky. Ne všechna telata pochází z farem IBR prostých, a tak se ze zooveterinárních důvodů  pro napájení telat používá výhradně mlezivo a mléko z “banky”, které pochází od krav z farem IBR a BVD prostých. Toto opatření slouží k tomu, aby se býci, kteří odchovnami projdou, mohli deklarovat jako IBR a BVD negativní. Býčci jsou po celou dobu odchovu v majetku chovatelů.

Etapa 3.: Přípravné období

Mladí býčci do věku 3 měsíců jsou odchováváni ve venkovních plastových boxech, kde jsou krmeni mlékem, senem a již od raného věku se jim předkládá koncentrát. Ve věku 3 měsíců jsou přemístěni do kotců po třech až pěti kusech, kde jsou ustájeni až do konce vlastního testu. Spolu s přesunem se mění rovněž složení krmné dávky – býci dostávají ad libitum seno a přesně dané množství koncentrátu, přičemž platí, že věk v měsících se rovná množství koncentrátu v kg tak, že v konečné fázi testu ve 12 měsících stáří dostávají býci denní příděl 12 kg. Během přípravného období jsou rovněž 3x prováděny veškeré veterinární testy.  

Etapa 4.: Test vlastní užitkovosti

Vlastní test probíhá od věku 7 měsíců a končí ve stáří 13 měsíců. Během tohoto období jsou býci intenzivně sledováni a provádí se jejich hodnocení. Před začátkem testu a na jeho konci se měří a váží, sleduje se denní přírůstek, příjem krmiva a počítá se koeficient spotřeby koncentrátu (spotřeba koncentrátu na 1 kg přírůstku). Na konci testačního období se pak provede lineární hodnocení zevnějšku a odhad tzv. tržní hodnoty býka (jednotka je EURO, dříve belgický frank), která se odvozuje z ceny masa ve vztahu k živé hmotnosti býka ve 13 měsících.  

Etapa 5.: Základní výběr

Po skončení testu provádí komise složená z chovatelů a technických pracovníků výběr. Posuzují se výsledky, které býk dosáhl během testačního období, tělesná stavba, chůze a postavení končetin, výška v kohoutku, zdravotní stav, temperament a zda býk odpovídá požadavkům standardu plemene.

Při výběrech jsou býci zařazováni do tří základních kategorií:
1. nejlepší býci kvalifikovaní jako plemenní (40 až 50 %) -> prodej na aukcích
    chovatelům a inseminačním stanicím
2. plemenní býci s horšími výsledky (30 až 40 %) -> vrací se zpět chovateli s tím,
    že mohou být použiti jako plemenní ve stádech odkud pochází
3. vyřazení býci (10 až 20 %) -> jatka

Průměrná cena býků ve věku 14 - 16 měsíců se pohybuje v rozpětí 3.000 - 3.500 EUR. Samozřejmě výjimeční býci jsou prodáváni za mnohem vyšší částky, které mnohdy přesahují 10.000 EUR. Rekordní suma, za kterou byl doposud vydržen býk byla 33.000 EUR. Tuto částku zaplatila na jaře roku 2010 inseminační společnost Belgian Blue Group za býka Kubitus de Bray (Empire x Emigre de St Fonatine).
Termíny výběrů býků jsou zveřejněny na stránkách Association Wallonne de l'Elevage (AWE) zde. Pokud uvažujete o nákupu plemenných býků na některé z belgických odchoven, v souboru níže najdete přesné infromace týkající se garancí zdravotního stavu, systému dražby, platebních podmínek, pojištění, výše nejrůznějších poplatků atd. Upozorňujeme, že soubor je v angličtině.

Pravidla pro veřejné dražby.doc (39 kB)
Pravidla pro veřejné dražby na odchovnách plemene belgické modrobílé v Belgii (stav k 8/2010) 

Informace obsažené na webu www.belgianblue.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz