Systém kontroly dědičnosti v Belgii

Býci využívaní v umělé inseminaci jsou na inseminační stanice vybíráni z odchoven plemenných býků na základě výsledků výběrů komise. Býci však mohou být vybráni do inseminace také přímo z farem. Tento postup je uplatňován často např. po výstavách, kde býk významně zaujme experty. Shromažďování podkladů pro výpočet plemenných hodnot provádějí pracovníci plemenné knihy. Data jsou zjišťována na základě dvou kontrol přímo na farmách, nepoužívá se staniční test. První inspekce je prováděna při narození, druhá kontrola pak ve věku 14 měsíců.

Sledované znaky a publikované PH

1. při narození:
- zootechnické znaky:
     * délka březosti (ve dnech)
     * hmotnost při narození (odhadovaná v kg)
     * tělesná stavba (stupnice od 1 - málo zmasilé po 9 - extrémní zmasilost)
- funkční znaky - sledováno ve věku 0 - 150 dní:
     * sací reflex (stupnice od 1 do 3 - od špatného k dobrému);
     * vitalita (stupnice od 1 do 3 - od špatného k dobrému);
     * mortalita
     * defekty končetin a ústní dutiny - spodní čelist, předkus, vyčnívající jazyk

2. v 14 měsících:
- zootechnické znaky:
     * zmasilost (stupnice od 1 - malá zmaslost po 9 - extrémní zmasilost)
     * hmotnost (v kg odhadovaná na základě obvodu hrudníku) 
     * kohoutková výška (měřená v cm) 
     * kombinovaný index «hmotnost - stavba» tzv. ekonomický index (vyjádřený v EUR)
        Pro výpočet tohoto indexu považujeme bod na stupnici zmasilosti představuje
        přidanou hodnotu na kg živé hmotnosti 0,074 EUR (3 BEF).  
- funkční znaky - sledováno ve věku 300 - 680 dní
     * mortalita 
     * vady předních a zadních končetin
     * postavení hlezna (podrobnější posouzení se provádí v rámci lineárního hodnocení)
     * defetkty ústní dutiny - spodní čelist, předkus, vyčnívající jazyk, brachygnathism

3. lineární hodnocení
Představuje 23 různých plemenných hodnot pro všcehny znaky lineárního popisu praktikovaného v Belgii.

4. zmasilost (hmotnost JUT)
Hmotnost jatečně opracovaného těla je vypočítávána z údajů o porážkách býků věku od 13 do 27 měsíců (průměrný věk je 20 měsíců). Čím vyšší je index, tím těžší JUT. Průměrný hmotnost (index = 100) je 458 kg a 10 body indexu odpovídá 19 kg. Publikované indexy musí mít spolehlivost nejméně 0,50 a býci musí mít alespoň 10 telat minimálně z 5 různých stáda. Sloupec kg (publikovaný v sestavách  s PH) vyjadřuje odhad rozdílu hmotnosti ve srovnání s průměrem.

Pravidla zveřejňování plemenných hodnot

Plemenné hodnoty jsou v Belgii počítány a publikovány třikrátročně (v březnu, červenci a prosinci) pouze pro inseminační býky v souladu se systém odhadu plemenných hodnot, tj. pro funkční a zootechnické znaky sledované u potomstva při narození a ve věku 14 měsíců. Dále se pak publikují plemenné hodnoty pro znaky lineárního hodnocení zevnějšku u potomstva a nově také zmasilost (hmotnost JUT) na základě údajů získaných z porážek býků ve věku 13 - 27 měsíců (viz výše).

Odhad plemenných hodnot se provádí metodou BLUP. Plemenné hodnoty jsou standardizovány na průměr 100, jedna směrodatná odchylka je 10; publikovány jsou až při spolehlivosti 70 a více procent a pokud má býk minimálně 10 potomků v min. 2 chovech. Výsledky kontroly dědičnosti zpracovává belgická plemenná kniha (Herd Book Blanc-Bleu Belge) ve spolupráci s Univerzitou v Liege (University of Liege's Genetic Department). Plemenné hodnoty jsou publikovány na internetu na stránkách Herd Book Blanc-Bleu Belge a rovněž na našem webu zde, kde jsou k dispozici ke stažení všechny výpočty od roku 2006 a ž do současnosti.

Informace obsažené na webu www.belgianblue.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz