Lineární hodnocení zevnějšku v Belgii

Hodnocené znaky:

1. Jemnost kůže                                             12. Osvalení zádě zezadu
2. Délka těla                                                   13. Kostra
3. Přední šířka hrudníku                                 14. Stavba plece 
4. Šířka pánve zezadu                                   15. Hřbetní linie
5. Osvalení plece                                           16. Přední končetiny zepředu 
6. Osvalení hřbetu                                         17. Přední spěnky z boku
7. Klenutí žeber                                              18. Zadní končetiny
8. Sklon zádě                                                 19. Zadní spěnky z boku 
9. Délka pánve (zádě)                                    20. Hlezno
10. Nasazení ocasu                                        21. Chůze
11. Klenutí kýty z boku                                   22. Výška v kohoutku
 

Souhrnné lineární hodnocení:

Do tohoto hodnocení je zahrnuto šest základních znaků - velikost, osvalení, masný typ, postoj, celkový vzhled a celková známka. U každého celkového znaku je optimální dosažení maximální úrovně, tj. hodnoty 100 bodů. Známky za hodnocení detailních znaků jsou pak dávány v rozpětí 1 až 50, přičemž hodnota 25 bodů je průměrem, nikoliv však vždy optimem, pro daný znak (viz grafické znázornění níže). 
 
1. Velikost těla - při hodnocení velikosti se bere v úvahu pouze kohoutková výška. Každý 1 cm pod či nad průměr znamená 2,5 bodů. Výchozí, průměrná hodnota je stanovena na 25 (75). K dosažené hodnotě se pak přičte 50, což je výsledná známka za velikost těla.
příklad: měří-li býk o 4 cm nad průměr vzhledem k svému věku dosáhne výsledné známky 85 (10+25+50). 
 
2. Osvalení - celková známka za osvalení je tvořena hodnocením čtyř znaků: osvalení předních partií, hřbetu a osvalení zádě z boku a zezadu. Vzhledem k různé váze jednotlivých masných partií, je také různý poměr mezi hodnocenými znaky a to 1:1:2:2, což znamená, že známky za osvalení zádě jsou započítávány 2x. Výsledná hodnota se vydělí 6 a poté přičte 50, výsledkem je pak souhrnná známka za osvalení.
příklad: dosáhne-li býk hodnot 35, 35, 40 a 36 je jeho výsledná známka za osvalení 87 (/35+35+80+72/:6+50). 
 
3. Masný typ - hodnocení se sestává z hodnocení šesti hodnocených znaků (do 1.5.2010 z pěti znaků - bez délky těla): délka těla, šířka hrudníku, šířka pánve, sklon žeber, sklon zádi a nasazení ocasu podle vzorce (2x délka těla + 2x šířka pánve + 2x šířka hrudníku + 1x nasazení ocasu - abs(30 - sklon žeber) - abs(27 - sklon zádě)) : 7 + 50. Výsledná suma se vydělí 7 a přičte se k ní 50.
systém platný od 1.5.2010
příklad: dosáhne-li býk 40 bodů za délku těla, 42 za šířku pánve, 30 za hloubku hrudníku, 30 za nasazení ocasu, 25 za žebra a 25 za záď je celková známka za typ 85,6
(2x40 + 2x42 + 2x30 + 1x30 - (30-27) - (27-25)) : 7 + 50 = 85,6
systém platný do 1.5.2010:
příklad: získal-li býk 34 bodů za šířku hrudníku, 40 za šířku pánve, 25 za žebra, 36 za záď a 25 za nasazení ocasu je výsledná známka je 83,4
(2x34 + 2x40 + 1x25 + 1x36 + 1x25) : 7 + 50 = 83,4 
 
4. Postoj - do hodnocení postoje je zahrnuty tyto čtyři dílčí znaky: hřbetní linie, přední končetiny, zadní končetiny a hlezna. Zde, na rozdíl od ostatních znaků, je optimální bodová hranice 25 a tudíž jakákoliv odchylka je považována za nežádoucí. Proto je také systém hodnocení postoje odlišný od předchozích znaků. Odchylky jednotlivých znaků jsou odečítány od optimální hodnoty 25 a jejich součet je následně odečten od 100. Výsledek pak udává celkovou známku za postoj končetin. Za všechny odchylky od standardu týkající se postoje, jsou navíc strhávány další body.
příklad: jestliže jednotlivé dílčí znaky dosáhly hodnot 22, 30, 20, 35 výsledná známka je 77 (100-3-5-5-10). 
 
5. Celkový vzhled
- tento znak vyjadřuje celkovou harmonii a vyváženost v zevnějšku zvířete. Toto hodnocení není tudíž ani lineárním hodnocením v pravém slova smyslu, ale spíše ukazuje vztah mezi ideálním typem zvířete a skutečností u hodnoceného zvířete. Zde je maximum a zároveň optimum stanoveno jako hodnota 20. Hodnota vynásobena číslem 5 pak dává celkovou známku za zevnějšek.
příklad: je-li hodnota zevnějšku 16 z max. 20 bodů, je celková známka 80 (16x5). 
 
6. Celková známka - udává vzájemný poměr mezi jednotlivými pěti hodnocenými znaky. Známka od 75 do 80 bodů je považována za špatnou, 80 až 85 jako dobrá, 85 až 90 velmi dobrá a nad 90 bodů za vynikající.

Velmi přehledně zpracované grafické znázornění jednotlivých hodnocených znaků, jejich ideálního rozložení včetně slovního komentáře a dorovodných obrázků najdete ZDE (pouze ve francouzštině).

Grafické znázornění ideálního rozložení jednotlivých hodnocených znaků:

 
Informace obsažené na webu www.belgianblue.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz